HIPOTERAPIA


Hipoterapia to jed­na z me­tod re­ha­bi­li­ta­cji osób nie­peł­no­spraw­ny­ch, a swo­ją spe­cy­fi­ka­cję za­wdzię­cza ko­nio­wi bio­rą­ce­mu udział w te­ra­pii. Stan dzie­ci po­pra­wia się pod­czas jaz­dy kon­nej i kon­tak­tu ze zwie­rzę­ciem. Dla wie­lu dzie­ci na­wią­za­nie uczu­cio­wej wię­zi z ko­niem wspo­ma­ga roz­wój sa­mo­dziel­no­ści i wzmac­nia po­czu­cie wła­snej war­to­ści.
Hipoterapia je­st wy­jąt­ko­wą i nie­po­wta­rzal­ną me­to­dą uspraw­nia­nia dzię­ki obec­no­ści ko­nia – współ­te­ra­peu­ty. Koń i je­go ru­ch da­ją zu­peł­nie no­we i nie­spo­ty­ka­ne w in­ny­ch me­to­da­ch te­ra­peu­tycz­ny­ch moż­li­wo­ści. WIĘCEJ